o všem dobrém jj:-)

sv. Jan nepomucký Neumann

27. 2. 2009 9:56
Rubrika: Redemptoristi

Jestliže byla Amerika dobře oslavena de­vátou symfonií „Z Nového světa" slavného českého skla­datele Antonína Dvořáka, byla ještě více oslavena svatostí skromného českého syna Jana Nepomuka Neumanna, pro­tože hudba září v tomto světě ale svatost bude věčně zářitv nebi.

Čechy mají opravdu povinnost radovat se dnes z tohoto výročí. Když jej papež Pavel VI. svatořečil dne 19. června 1977, bazilika svatého Petra byla plná amerických poutní­ků, příslušníků různých národů světa a dostavilo se rovněž mnoho otců redemptoristů, jimž nový světec patřil. Zajisté tam byli čeští emigranti, ale z jeho vlasti skoro nikdo. Ne­bylo to dovoleno a nebylo to možné pro zlovůli doby.  Papež Pavel VI. podal tedy překrásnou syntézu Janova života. Ten život si stále zachovává svou velkou při­tažlivost. Opravdu, Jan Nepomuk Neumann žil jako odváž­ný a nebojácný misionář, šlechetný apoštol cele oddaný Bo­hu a lidem. Narodil se zde v Prachaticích 28. března 1811, vystudoval v českobudějovickém a pražském semináři, a protože se nemohl stát knězem v Čechách, vstoupila do jeho duše touha hlásat evangelium v Americe. Aby se dos­tal přes oceán, což bylo v jeho době velmi nebezpečné, spo­jil se s institucemi ve Štrasburku a v Paříži a jednoho dne se konečně mohl nalodit. Když přicestoval do New Yorku, biskup Dubois jej vysvětil na kněze, to bylo v roce 1836.

V kraji Niagarských vodopádů se věnoval po čtyři roky apoštolátu mezi drvoštěpy. Ale přál si být řeholníkem, re­demptoristou. Ve své touze po zdokonalení a po společném životě vstoupil k synům svatého Alfonse v Baltimoru a v Pittsburgu. Byl prvním duchovním redemptoristů v Ame­rice, "stále první v práci a v oběti, stále poslední v odpo­činku, stále vzorem v zachovávání řehole",jak jej definoval papež Pavel VI.  V roce 1852 měl  přijmout jmenování filadelfským biskupem, jeho zodpo­vědnost a pastorační horlivost se ještě znásobily. Překonal nesmírné obtíže, aby dokázal založit dobře sto katolických škol, které jsou dodnes slávou Ameriky, aby navázal styk s chudými lidmi a dělníky, neúnavně podnikal pastoračnínávštěvy. Ve Fila­delfii zřídil první italskou farnost a začal budovat monu­mentální městskou katedrálu.

Když přijel do Itálie, aby byl přítomen definici nauky o neposkvrněném početí Panny Marie, navštívil svou rod­nou zem, na niž nikdy nezapomněl, ač byla tak vzdálená. Napsal mnoho knih a zejména slavný katechismus, jenž byl mnohokrát vydán. Smrt jej překvapila na ulici ve městě, kde žil, dne 5. ledna I 860. Nebylo mu ještě 49 let.

  

Svatý Jan Nepomuk Neumann nám má mnoho co říci ještě dnes. Za prvé mluví o svatosti české rodiny a ctnostech českého národa v této naší vlasti, kterou chtěl komunismus zničit, když dusil posvátné hodnoty. Ideály české společnosti tehdejší doby byly neseny ve světě postavou muže, křesťana, kněze, Božího biskupa: bez křesťanské rodiny by nikdy nebyl existoval světec jako on.  Chraňme rodinu. Rodiny jsou výsadním místem pro zrod kněž­ského a řeholního povolání, jak často vídáme i dnes.

 Za­chovejme si vzácný poklad této požehnané země. Svatý Jan Nepomuk k nám promlouvá o lásce k člo­věku. Nikoliv člověku idealizovanému, ale tomu, jehož na­cházíme denně na ulicích: zejména když je chudý, bez pe­něz, bez zaměstnání, unavený těžkou prací, sám, zapome­nutý. Náš světec s vnímavostí získal svatost pro tuto lásku k chudým a lidem žijícím na okraji lidské společnosti. V dnešním evangeliu jsme slyšeli celou řadu přikázání lás­ky, trpělivosti, tolerance vůči bližnímu, která vrcholí ve vel­kých slovech: "Bud'te milosrdní, jako je milosrdný váš Otec" (Lk 6,36). Svatý Jan Nepomuk Neumann žil věrně tato přikázání lásky, protože dobře věděl, že "Bůh je láska" ( 1 Jan 4,16).

 Náš světec miloval především Ježíše. Tajemství spásy, jemuž je zasvěcen život redemptoristů, je tajemstvím lásky, a to tím největším: dát život za své přátele. A on konal všechny tyto divy apoštolátu, šlechetnosti a zřeknutí se sa­ma sebe, protože miloval Ježíše a jeho kříž, na němž září celá síla Ježíšovy lásky k nám. Jeho biskupské motto znělo: Passio Christi conforta me - Umučení Kristovo bud' mou útěchou a mou silou. A jeho oblíbená modlitba, kterou se naučil zde, ve své rodině, byla: "Ježíši, pro tebe chci žít, pro tebe chci umřít, ve svém životě chci být celý tvůj, chci být celý tvůj ve své smrti" Zde v tomto hlubokém a nevysychajícím pramenu lás­ky, jenom v pravé silné lásce k Ježíšovi a jeho kříži čerpal svatý Jan Nepomuk sílu být svatým pro vykupitele a konat pravé hrdinství ve vyhledávání chudých a hříšníků.

Prosme jej s vrouc­ností, aby nám dal lásku k rodině, k chudým a k Pánu Ježíši. Jan Nepomuk Neumann, sláva jižních Čech, a všichni ostatní ať jsou, jak pravil Jan Pavel II., zárukou vaší minulosti i vaší budoucnosti. To ať je naší nadějí a naším závazkem, nyní a vždycky.
Zobrazeno 1049×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková